Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 83) Yayımlandı

Resmi Gazetede (Tarih: 31 Ağustos 2023, Sayı: 32295) yayımlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 83) ekinde emlak vergisine esas olmak üzere tespit edilen 2024 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri yayınlanmıştır.


EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 83)
29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi değerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile aynı maddenin (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan 29/2/1972 tarihli ve 7/3995 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük hükümlerinden yararlanmak suretiyle hesaplanan bedel olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, emlak vergisine esas olmak üzere 2024 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.

Tebliğ olunur.

Eki için tıklayınız.

Kaynak: Resmi Gazete