KDV Genel uygulama Tebliğinde Değişiklik

Katma Değer Vergisi Genel uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 46 Seri numaralı tebliğ yayımlandı. Tebliğ ile;
- Tevkifattan doğan KDV iade alacaklarından vergi inceleme sonucuna göre yerine getirilebilecek "nakden ve mahsuben" KDV iadeleri,
- İade talebinde bulunulacak alt sınır,
- Sahte belge kullanılmasına yönelik olumsuz tespitler,
- 7440 Sayılı Kanun Kapsamında KDV Artırımında Bulunanların Özel Esaslar Karşısındaki Durumu,
- Hasılat esaslı KDV uygulaması bölümüne bazı yeni mükellef gruplarının eklenilmesi,
yönünde açıklamalar yapılmıştır.

Vergi Usul Kanunu Sirküleri (Seri No:153)

31 Mart 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2022 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 5 Nisan 2023 Çarşamba günü sonuna kadar, 2023/Şubat dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 7 Nisan 2023 Cuma günü sonuna kadar, oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 7 Nisan 2023 Cuma günü sonuna kadar uzatılmasına dair sirküler yayımlanmıştır.